ADR

ADR

ADR

El transport de Mercaderies Perilloses per Carretera està especialment regulat degut als riscs específics que comporta. La normativa que regula el transport d’aquest tipus de mercaderies és l’Acord Europeu sobre el Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera (ADR). La formació dels conductors que transporten mercaderies perilloses parteix d’un curs: Bàsica Comú, modalitat obligatòria en la formació de conductors ADR. Segons el tipus de mercaderies a transportar, a més a més del curs Bàsic és necessari cursar l’especialització corresponent: 


- Transport de Mercaderies Perilloses en Vehícles Cisterna. 
- Transports d’Explosius. 
- Transports de Radiactius. 

L’ADR s’ha de renovar cada 5 anys. A partir del 5 d’octubre de 2013, els conductors han de realitzar un curs de reciclatge i superar l’examen corresponent a la Jefatura de Tràfic (DGT). 

2 articles

Fixar Direcció Descendent
Graella Llista

2 articles

Fixar Direcció Descendent
Graella Llista